Diện tích sử dụng : 200m2.

Thời gian thiết kế : T10/2014-T12/2014.

Thời gian thi công hoàn thiện : T4-T8/2015.

Thời gian trang trí sắp đặt : T9/2015

 

 

Bạn nên xem